آیامالیات بر ارزش افزوده به قیمت ها ی نشان داده شده در سایت اضافه می گردد؟
۱۵ شهریور ۱۳۹۳

خیر، قیمت های نشان داده شده در سایت قیمت خرید نهایی است و با احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.