دامنه چیست و چه استفاده ای دارد؟
۱۵ خرداد ۱۳۹۳

به هر رایانه ی متصل به شبکه جهانی اینترنت یک شناسه یکتا عددی اختصاص می یابد ( همانند شماره تلفن )،این شناسه عددی، رشته ای از اعداد می باشد