گزارش حضور شرکت فرش رویان در ششمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و صنایع وابسته
۳۰ شهریور ۱۳۹۳