گارانتی کیفیت

1فرش رویان قالی شما رابه مدت 24 ماه موردضمانت وپشتیبانی کالا قرار میدهد..._معایب فیزیکی(پارگی)وسوختگی شامل شرایط گارانتی نمی باشد.        2_رنگ برداری وتخریب بافت به دلیل شستشوی نامناسب واستفاده ازشوینده های نامرغوب مشمول گارانتی نمی شود.